Naga

Ikshvaku: Magadha: Kikatas, Naga Civilization, Sramanas & Buddhism

Nāgadāsaka Saishahunaga dynasty ~421 BCE Mahanandin (killed by son?...